BURGER 2 MIẾNG BÒ NƯỚNG WHOPPER JR.

Double Burger Jr.

Giá:
Phần ăn: 85.000VND
Bánh lẻ : 55.000VND

Chi tiết

Delivery 1900 6960