BURGER 2 MIẾNG BÒ NƯỚNG WHOPPER

Double Burger

Giá:
Bánh lẻ : 109.000VND
Phần ăn: 135.000VND

Chi tiết

Delivery 1900 6960