BURGER GÀ

BURGER GÀ GIÒN CAY

BURGER GÀ GIÒN CAY

BURGER GÀ GIÒN CAY

Spicy Tendercrisp Burger

Giá:
Bánh lẻ : 60.000 VND
Phần ăn: 85.000 VND
Chi tiết
BURGER GÀ GIÒN CAY
BURGER PHÔ MAI GÀ

BURGER PHÔ MAI GÀ

BURGER PHÔ MAI GÀ

Spicy Chic'n Crisp With Cheese Burger

Giá:
Bánh lẻ : 40.000 VND
Phần ăn: 65.000 VND
Chi tiết
BURGER PHÔ MAI GÀ
BURGER GÀ NƯỚNG

BURGER GÀ NƯỚNG

BURGER GÀ NƯỚNG

Tendergrill Burger

Giá:
Bánh lẻ: 60.000 VND
Phần ăn: 85.000 VND
Chi tiết
BURGER GÀ NƯỚNG
Delivery 1900 6960