BURGER GÀ GIÒN CAY

Spicy Tendercrisp Burger

Giá:
Bánh lẻ : 60.000 VND
Phần ăn: 85.000 VND

Chi tiết

Delivery 1900 6960