GÀ NUGGETS

Chicken Nuggets

Giá:
3 miếng: 23.000 VND
4 miếng: 30.000 VND

6 miếng: 40.000 VND

Chi tiết

Delivery 1900 6960