BURGER BÒ NƯỚNG WHOPPER

BURGER BÒ NƯỚNG WHOPPER
BURGER BÒ NƯỚNG WHOPPER
Số Lượng Phần Ăn

115.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery