BURGER BÒ KHOAI GIÒN TRÀN PHÔ MAI

BURGER BÒ KHOAI GIÒN TRÀN PHÔ MAI
Burger Bò khoai Giòn Tràn Phô Mai
Burger bò khoai giòn tràn phô mai   +0 VND

Số Lượng Phần Ăn

69.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery