BURGER 2 MIẾNG BÒ KHOAI GIÒN TRÀN PHÔ MAI

BURGER 2 MIẾNG BÒ KHOAI GIÒN TRÀN PHÔ MAI
Burger 2 Miếng Bò Khoai Giòn Tràn Phô Mai
Burger 2 miếng bò khoai giòn tràn phô mai   +0 VND

Số Lượng Phần Ăn

99.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery