BURGER BÒ KHOAI GIÒN TRÀN PHÔ MAI (BÁNH LỚN)

BURGER BÒ KHOAI GIÒN TRÀN PHÔ MAI (BÁNH LỚN)
Burger bò khoai giòn tràn phô mai (bánh lớn)
Burger bò khoai giòn tràn phô mai (bánh lớn)   +0 VND

Số Lượng Phần Ăn

147.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery