BURGER 2 MIẾNG BÒ KHOAI GIÒN TRÀN PHÔ MAI (BÁNH LỚN)

BURGER 2 MIẾNG BÒ KHOAI GIÒN TRÀN PHÔ MAI (BÁNH LỚN)
Burger 2 miếng bò khoai giòn tràn phô mai (bánh lớn)
Burger 2 miếng bò khoai giòn tràn phô mai (bánh lớn)   +0 VND

Số Lượng Phần Ăn

205.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery