Burger Bò Nướng Hành Chiên

Burger Bò Nướng Hành Chiên
BURGER BÒ NƯỚNG HÀNH CHIÊN
Burger Bò Nướng Hành Chiên   +0 VND

Số Lượng Phần Ăn

47.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery