Burger Vòng Hành Chiên (size vừa)

Burger Vòng Hành Chiên (size vừa)
Burger Vòng Hành Chiên (size vừa)
Burger Vòng Hành Chiên (size vừa)   +0 VND

Số Lượng Phần Ăn

64.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery