CHARCOAL CRISPY SALMON BURGER

CHARCOAL CRISPY SALMON BURGER
Burger cá hồi giòn vỏ than tre
Số Lượng Phần Ăn

69.000 VND

delivery