BURGER 2 MIẾNG BÒ PHÔ MAI

BURGER 2 MIẾNG BÒ PHÔ MAI
BURGER 2 MIẾNG BÒ PHÔ MAI
Số Lượng Phần Ăn

77.500 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery