BURGER 2 MIẾNG BÒ NƯỚNG WHOPPER JR.

BURGER 2 MIẾNG BÒ NƯỚNG WHOPPER JR.
BURGER 2 MIẾNG BÒ NƯỚNG WHOPPER JR.
Số Lượng Phần Ăn

69.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery