BURGER 2 MIẾNG BÒ NƯỚNG

BURGER 2 MIẾNG BÒ NƯỚNG
BURGER 2 MIẾNG BÒ NƯỚNG
Số Lượng Phần Ăn

179.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery