EXTREME CHEESE WHOPPER

EXTREME CHEESE WHOPPER
BURGER BÒ TẮM PHÔ MAI (CỠ LỚN)

125.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery