TENDERGRILL BURGER

TENDERGRILL BURGER
Burger gà nướng
Số Lượng Phần Ăn

79.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery