BURGER BÒ NƯỚNG WHOPPER JR.

BURGER BÒ NƯỚNG WHOPPER JR.
BURGER BÒ NƯỚNG WHOPPER JR.

Số Lượng Phần Ăn

51.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery