BURGER BÒ PHÔ MAI

BURGER BÒ PHÔ MAI
BURGER BÒ PHÔ MAI

Số Lượng Phần Ăn

49.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery