BURGER GÀ NƯỚNG

BURGER GÀ NƯỚNG
BURGER GÀ NƯỚNG
Số Lượng Phần Ăn

77.500 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery