Combo SAY NẮNG - For 2 People

Combo SAY NẮNG - For 2 People
2 Bò Tắm Phô Mai cỡ vừa + Khoai Tây Tắm Phô Mai + 2pcs Drumlets + 2 Coke

Số Lượng Phần Ăn

195.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery