COMBO BURGER BÒ NƯỚNG HÀNH CHIÊN

COMBO BURGER BÒ NƯỚNG HÀNH CHIÊN
1 Burger Bò Nướng Hành Chiên + 1 Khoai Tây Chiên (M) + 1 Nước ngọt

Số Lượng Phần Ăn

78.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery