King Jr Meal 1

King Jr Meal 1
1 Burger BBQ + 1 Khoai Tây Chiên nhỏ + 1 Thức uống

Số Lượng Phần Ăn

57.500 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery