King Jr Meal 2

King Jr Meal 2
1 Burger Gà Phô Mai BBQ + 3 Gà Nuggets + 1 Thức uống

Số Lượng Phần Ăn

77.500 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery