GÀ NUGGETS

GÀ NUGGETS
GÀ NUGGETS
GÀ NUGGETS 3PCS   +0 VND

Số Lượng Phần Ăn

26.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery