Gà Mexican Drumlet (4 miếng)

Gà Mexican Drumlet (4 miếng)
Gà Mexican Drumlet (4 miếng)
Số Lượng Phần Ăn

75.000 VND

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

  • Calories
  • Sugar
  • Protein
  • Fat
  • Cholesterol
  • Carbohydrates
delivery